شبکه اختصاصی VPN

در شرایط کسب و کار کنونی، ارتباطات و مراودات برای عملکرد موفق سازمان ها ، حیاتی هستند . بنابر این لزوم ایجاد زیر ساخت شبکه و بررسی و ارزیابی آن برای سازمان شما ضروری می باشد . شبکه شما نه تنها باید نیاز های امروز شما را برآورده سازد، بلکه باید به نحوی کار آمد و مقرون به صرفه ، آمادگی تطبیق با شرایط آینده را نیز داشته باشد. در بهار سامانه شرق ، مهندسین آموزش دیده و کار آزموده ، با داشتن تجارب گسترده در طراحی انواع شبکه، در کنار شما خواهند بود تا بتوانید نیاز های خود را بهتر بشناسید و بر اساس آن در مورد طراحی زیر ساخت شبکه خود تصمیم گیری نمایید. ما معماری و کارکرد شبکه کنونی شما را ارزیابی خواهیم نمود تا آنچه را که هزینه ها و ریسک ها را کاهش می دهد تعیین و اعلام کنیم و کارآیی شبکه شما را افزایش دهیم .

سازمان شما چه دارای شبکه باشد ، چه به تازگی قصد اجرای آن را داشته باشد، ما زیر ساخت شبکه را به گونه ای طراحی خواهیم نمود که بین نیازهای شما،استانداردهای صنعت انفورماتیک،نیازهای کارکنان وعملکرد مناسب شبکه توازن برقرار گردد.علاوه بر این،ما آخرین فن آوری های موجود را نیز بکار خواهیم گرفت تا شبکه نیرومند شما بتواند از عهده پاسخگویی به نیازهای سازمان بر آید.